Forskellige ledelsesstrukturer – hvorfor og hvordan?

Hvad er den rette ledelsesstruktur? Hvilke tegn er der på, at det fungerer eller ikke fungerer? Hvordan udvikles mulighederne og hvordan afhjælpes barriererne for en effektiv ledelsesstruktur, der passer til lige netop den pågældende organisation?

Hierarkisk ledelse, teamledelse, selvledelse, medledelse, fællesledelse, netværksledelse. Der er en mangfoldighed af ledelsesstrukturer, og ofte er der tale om flere forskellige ledelsesstrukturer på en og samme tid i den enkelte organisation. Ledelsesstrukturer er ikke neutrale, de skal matche organisationens eksistensgrundlag og grundlæggende kultur. Strukturer kan understøtte eller hæmme de rette produkter, processer og attituder – og det er derfor en væsentlig ledelsesopgave til stadighed at sikre, at organisationen har den rette ledelsesstruktur.

Anne Jøker. Analyse og Rådgivning har specialiseret sig i at hjælpe organisationer med at evaluere de eksisterende ledelsesstrukturer i et fremadrettet perspektiv og på den baggrund give forslag til justeringer, der kan udvikle organisationen i den ønskede retning.

Et eksempel på en af vores opgaver

Danmarks Naturfredningsforening (DN) er Danmarks største natur- og miljøorganisation. DN har en daglig fællesledelse bestående af 4 direktører. I maj 2012 besluttede Forretningsudvalget, at denne ledelsesstruktur skulle fungere som et forsøg og evalueres efter et år.

Anne Jøker. Analyse og Rådgivning har i 2012- 2013 gennemført en evaluering af den aktuelle ledelsesstruktur i DN. I evalueringen belyses det på systematisk vis, hvilke fordele og ulemper, der er forbundet med en fællesledelse sammenlignet med en model med en administrerende direktør – i et fremadrettet perspektiv.

Hvordan gør vi det?

Evalueringen tilrettelægges i tre faser:

I den første fase fastlægges evalueringskriterierne. Hvad er god ledelse i DN? Hvilke krav skal der stilles til opgave- og ansvarsfordelingen, kvaliteten i opgaveløsningen, dialogen med interessenterne, den interne kommunikation, arbejdsmiljøet mv.? Kravene fastlægges i dialog med de væsentligste interessenter, så der er tale om konkrete og målbare kriterier.

I anden fase sammenholdes kravene til god ledelse med den faktiske ledelsesudøvelse. Hvordan performer fællesledelsen i forhold til de aktuelle og fremtidige mål for DN? Hvilke fordele og ulemper er der tale om ved hhv. en fællesledelse og én administrerende direktør? Grundlaget for analysen er en elektronisk spørgeskemaundersøgelse både blandt ansatte og politiske valgte interessenter.

I den tredje fase dokumenteres resultaterne i en skriftlig rapport, og konsulentens anbefalinger begrundes.

”Evalueringen er en systematisk og grundig analyse af fordele og ulemper ved de to ledelsesmodeller. Et flertal i Forretningsudvalget har besluttet at fortsætte med fællesledelse. Evalueringen har givet Sekretariatets ledelse nyttige og meget konkrete input til at optimere både vores struktur og kultur indenfor rammerne af den besluttede model” (Susanne Herfelt, direktør Miljø og Klima, DN).