Organisationsudvikling kræver en helhedsorienteret indsats

Politisk styrede organisationer er komplekse. Og det er en kompleks opgave at lave organisatoriske forandringer, som både øger effektiviteten og kvaliteten – og som varer ved.

Strategien er den operationelle ledestjerne, og sætter retningen for organisationens udvikling i et flerårigt perspektiv. Stærke organisationer performer på alle platforme og sikrer sammenhæng mellem ledelsesprocesserne. Udvides eller ændres opgaveporteføljen stiller det nye krav til processerne. Når processerne ændres, bringes nye kompetencer i spil og ofte vil der også skulle ske ændringer i systemunderstøttelsen. Ledelsesgrundlaget skal afspejle de mange ledelsesprocesser og både ledelsesstrukturen og ledelsestilgangen skal understøtte målene og strategien. Centralt i alt dette er kulturen, som er kittet i organisationen.

Anne Jøker. Analyse og Rådgivning har specialiseret sig i at bistå organisationer med at udvikle de organisatoriske processer i et helhedsperspektiv.

Et eksempel på en af vores opgaver

International Work Group for Indigenous Affairs (IWGIA) er en international menneskerettighedsorganisation, der har til formål at støtte oprindelige folks kamp for menneskerettigheder, selvbestemmelse, ret til territorium, kontrol af jord og ressourcer, kulturel integritet og retten til udvikling.

Konsulentfirmaet Anne Jøker – Analyse og Rådgivning har i 2012-13 lavet en analyse af de organisatoriske beslutningsprocesser i IWGIA. Hvordan sikres det, at de organisatoriske processer aktuelt og på sigt understøtter kerneopgaverne og den fortsatte udvikling af IWGIA?

I analysen er der fokus på de organisatoriske processer i et helhedsperspektiv, hvor der tages hensyn til de rammer og vilkår, der gælder for IWGIA som NGO og de opgaver, som IWGIA er sat i verden for at varetage.

Vi sikrer helhedsperspektivet ved brug af 7S modellen, som er udviklet af McKinsey. Modellen kaldes 7S, da de syv organisatoriske områder som analyseres alle på engelsk starter med s (structure, strategy, systems, style, skills, staff, shared values).

Vi kommer hele vejen rundt

Hvad er missionen? Er missionen omsat til operationelle mål? Er strategien kendt og forankret? Er opgaveudførelsen effektiv og af høj kvalitet? Er processerne optimale og har medarbejderne de rette kompetencer? Er ledelsen visionær, tydelig og konsekvent? Er der klare snitflader ml. bestyrelsens opgaver og ansvar i forhold til Sekretariatets opgaver og ansvar? Understøtter kulturen de rette leverancer til rette tid? Er det tværgående samarbejde godt nok? Hvad skal der være mere af og hvad skal der være mindre af? Skal der udvikles nye processer, og er der eksisterende processer der helt skal ophøre?

Disse og mange flere spørgsmål er systematisk belyst i ved interview og spørgeskemaundersøgelse hos såvel bestyrelse som ansatte i IWGIA.

Ledere og medarbejdere har på to workshops arbejdet med de mange undersøgelsesresultater og anbefalinger. Flere af anbefalingerne er allerede omsat til virkelighed og andre udgør det strategiske grundlag for en forsat udvikling af IWGIA.

”Vi har fået en omfattende analyse som dokumenterer, hvor vi i dag gør det rigtig godt, og hvor vi med fordel kan lave nogle forbedringer. Den involverende arbejdsmetode betyder, at der ikke er sat spørgsmålstegn ved grundlaget – vi har kunnet gå direkte til opfølgningen. På de to workshops har vi haft gode refleksioner, og der blev udviklet nye ideer til indsatser. Det har været en yderst nyttig proces, som har givet tydelige resultater og som vi kan bruge også i den fremtidige udvikling af IWGIA” (Lola García-Alix, Executive Director)